Kredyty konsumenckie


Zagadnienie „kredyty konsumenckie” reguluje ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. t.j. 2022, poz. 246). I tak przez umowę o kredyt konsumencki należy rozumieć umowę na kredyt w wysokości nie wyższej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w innej walucie niż polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Konsumentowi, czyli osobie fizycznej, nie przedsiębiorcy i na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Także – umowę o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który jest przeznaczony na remont domu lub lokalu mieszkalnego, w tym w wysokości wyższej niż kwota podana powyżej.

Kredyt konsumencki tylko dla konsumenta

Czyli do kredytów konsumenckich można zaliczyć: pożyczki, umowy kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, a więc m.in. umowy o kredyt gotówkowy, konsolidacyjny, umowy o kredyt odnawialny i w rachunku bankowym, z pewnymi wyjątkami. Co ciekawe przepisy ustawy o kredycie konsumenckim stosuje się do umów najmu i leasingu, jeżeli umowa odrębna od tych umów przewiduje konieczność nabycia przedmiotu umowy i uzależnia go od żądania kredytodawcy. W obrocie konsumenckim coraz więcej pojawia się umów o kredyt wiązany, czyli kredyt z którego jest wyłącznie finansowane nabycie towaru lub usługi na podstawie innej umowy, a obie te umowy są ze sobą powiązane.

Pośrednicy kredytowi, banki

Mieszkańcy miasta Poznań, stolicy województwa mają powszechnie dostępną możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza kredytów konsumenckich. Wystarczy odwiedzić w tym celu wybrany oddział banku, jak również można skorzystać z oferty pośredników kredytowych. Rejestr pośredników kredytowych jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr ten jest podzielony na dwa działy. Do działu pierwszego wpisywani są pośrednicy kredytu hipotecznego, a do działu drugiego pośrednicy kredytu konsumenckiego. Warto się więc upewnić, czy jesteśmy w „dobrych rękach”. Nie ma też przeszkód do zawarcia na odległość umowy o kredyt konsumencki. Zawarcie takiej umowy następuje przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość.

Zobacz koniecznie: https://your-choice.com.pl/